da4  big, great / groß                              Ricci V 649 #10210
francais - english - shuowen 說文解字 - Kangxi 康熙字典 - other versions - Radikale - Concordance / Quotes


Heutige mögliche Bedeutungen


groß, (Wind, Regen, Bürgerschaft, Raum, Tier,...)
sehr, wichtig,
Haupt-,
allgemein, erwachsen,
älteste,
hoher Rang, - Titel für Doktor - da4 fu1
edel, beste,
Ihr,
groß machen,
unermeßlich
Laozi: ddj25, ddj67


frz.:


grand (vent, pluie, cité, salle, animal, ...)
de grand facon
éminent, important, élevé
honorable, distingué, noble
grave, sérieux
excellent, parfait
lao: absolu, suprême
qui relève chang2 dao4 常道 ; qui exprime la qualité réelle
incommensurable
les classes haute et basse de la societé
Laozi: ddj25, ddj67


Possible meanings of nowaday

big, large, great, heavy, high, tall
strong, loud, of age, old, eldest, main, adult
major, general, greatly, fully, vast
in a big way, on a large scale,
much
very
high official


Andere Versionen -
other versions :
:
:


Radikale / radicals

Kangxi #37 Pictogramm
Kangxi Seite 248Shuowen Seite 213 oben

213
天大地大人亦大
故大象人形
古文大
他達切

凡大之屬皆从大
徒蓋切


Konkordanz im Daodejing - Concordance
Kapitel /
Chapter - #13, 18, 25, 27, 28, 30, 34, 35, 38, 41, 44, 45, 46, 53, 60, 61, 63, 65, 67, 69, 74, 76, 79,

Konkordanz Huang Ting Jing Wang Xi Zhi
黃庭經 王羲之
line 47, 104, 146, 157, 163,
Quotes for
Ddj 25:

第二十五章


有物混成

先天地生

寂兮寥兮

獨立不改

周行而不殆

可以為天下母

吾不知其名

字之曰道

强為之名曰

曰逝 - 逝曰遠 - 遠曰反

故 - 道 - 天 - 地 - 人亦

域中有四

而人居其一焉

人法地

地法天

天法道

道法自然


Ddj 67:

第六十七章


天下皆謂我道

似不肖
...


Huang Ting Jing Wang Xi Zhi
黃庭經 王羲之
:
line 103-105

人皆食穀與五味

獨食和陰陽氣

故能不死天相既


Kangxi Seite 248 康熙字典
〔古文〕 (𠘲)
《唐韻》《集韻》《韻會》徒蓋切。
《正韻》度柰切, (𠀤)音汏。小之對。
《易·乾卦》大哉乾元。
《老子·道德經》域中有四大,道大,天大,地大,王亦大。
《莊子·天地篇》不同同之謂大。(第十二)
《則陽篇》天地者,形之大。隂陽者,氣之大。 

初也。
《禮·文王世子》天子視學,大昕鼓徵。
  《註》日初明,擊鼓徵召學士,使早至也。 

徧也。(徧=遍)
《禮·郊特牲》大報天而主日。 

美也。
《儀禮·公食大夫禮》士羞,庶羞皆有大,贊者辨取庶羞之大,以授賓。
  《註》大,以肥美者特爲臠,所以祭也。 

過也。
《戰國策》無大大王。 

長也。
《爾雅·釋器》珪大尺二寸謂之玠。
《疏》大,長也。 

都大,官名。宋制有兩都大,一提舉茶馬,一提點坑冶鑄錢與提𠛬序官。 

措大,士也。
《書·言故事》窮措大,眼孔小,與錢十萬貫,塞破屋子矣。 

唐大,弓名,見《周禮·夏官》。 

四大,地、水、火、風也,見《梵書·圓覺經》。 

姓大。廷氏之後,見《風俗通》。 

《集韻》《韻會》《正韻》 (𠀤)他蓋切,音忲。易:大和大極。書、詩:大王大師。禮:大羹大牢。 (𠀤)音泰。 

《廣韻》《集韻》《韻會》 (𠀤)唐佐切,音䭾。
《杜甫·天狗賦》不愛力以許人兮,能絕目以爲大。 

《集韻》《韻會》《正韻》 (𠀤)吐臥切,音拕。猛也,甚也。
《禮·童子不衣裘裳註》鄭康成爲大溫也。徐邈大音唾。 

叶徒計切,音第。
《詩·大雅》戎雖小子,而式弘大,叶厲泄愒敗。 
《正字通》楊愼曰:大無音一駕切者,韻書二十二禡不收。考淮南子,宋康王世,有雀生鸇。占曰:小而生大,必霸天下。大叶下,古亦有一駕切之音。 
《說文》天大,地大,人亦大。象人形。
《徐曰》本古文人字。一曰他達切,經史大太泰通。

Home Daodejing . Home Dictionary