xuan2  hidden / verborgen                              Ricci III-47 #4705
francais - english - shuowen 說文解字 - Kangxi 康熙字典 - other versions - Radikale - Concordance


Heutige mögliche Bedeutungen


verborgen,
schwarz, dunkel, finster, tief,
geheimnisvoll, mystisch
Himmel,
persönlicher Name von Kang Xi, 1662-1723 Qing Kaiser, vergleiche Wing Nr.66,
taoistisch: xuan de
siehe ddj 65 chang2 zhi1 ji1 shi4 shi4 wei4 xuan2 de2 und ddj 10 Ende


frz.:


caché, secret
noir, de couleur sombre
de couleur foncée (métal)
couleur de ciel
mystérieux, relevant du mystère originel
xuan2 gong1 le palais sombre, un symbol du Nord
sombre, couleur de l'eau profonde
pénétrant, capable d'un profond discernement
silencieux, impénétrable
xuan2guan1 yi1qiao4 passe mystérieux : Trouée-Une
l'instant atemporal et lieu inlocalisable où du chaos primordial émerge le monde
mécanisme de la vie, lieu et moment où l'on peut capter la part de transcendance qui est en soi
--xuan2mu3 avec le yuan2fu4 génitrice cosmique et père primordial de l'être humain spirituel
les trois souffles originels
xuan2 feng1 autre nom du taoisme
- xuan2 ming2 l'ésprit des reins (Nieren-qi)

xuan2 lan3 contempler les êtres dans la profondeur de l'ésprit


Possible meanings of nowaday

hidden
dark, sombre, black, deep,
profound, secret
abstruse, subtle,
unreliable, incredible
personal name of Kangxi (1662-1723, Qing Kaiser)
daoist:
xuan de in ddj 65 and ddj 10


Andere Versionen -
other versions 
:
:
:

unter Abdeckung entwickeln sich die Seidenraupen-kokons - in einer dunklen Umgebung
Übertragen: was sich im Verborgenen abspielt...
the silkworm-cocoons develop below a cover - in dark surroundings .
metaphorically: what happens in a hidden realm...

vergleiche der verborgene Winkel in wu2 die verborgene Welt des "Nicht-Stofflichen"
compare: - the hidden corner in wu2 the hidden real of "no-thing"


Radikale / radicals

Kangxi #95 xuan2 verborgen /hidden
Kangxi #8 tou2 Deckel / cover
Kangxi #11 ru4 eintreten / to enter
Kangxi #52 yao1 zart, klein / tender, small


(Seidenraupen-kokons / silkworm-cocoons)

Kangxi Seite 725
Shuowen Seite 84 oben

84
xuan2 qiao2 yi1 qiao2 Die Einheit von allem jenseits von Raum und Zeit - the union of all beyond of space and time
...das Tor zur Einheit ...- the gate for...說文解字 UTF-8

Konkordanz im Daodejing - Concordance
Kapitel /
Chapter - #1, #6, #10, #15, #51, #56, #65,

Konkordanz Huang Ting Jing Wang Xi Zhi
黃庭經 王羲之
line 15, 39, 92, 95, 164,
Quotes for
Ddj 1:

道可道非常道
名可名非常名
無名天地之始
有名萬物之母

常無欲以觀其妙
常有欲以觀其徼
此兩者同出而異名
同謂之
之又
眾妙之門


Ddj 6:

谷神不死
是謂
牝之門
是謂天地根
綿綿若存
用之不勤


Ddj 10:

載營魄抱一
能無離乎

專氣致柔
能嬰兒乎

滌除玄覽
能為疵乎

愛民治國
能無知乎

天門開闔
能為雌乎

明白四達
能無為乎

生之畜之

生而不有
為而不恃
長而不宰

是謂


Ddj 15:

古之善為士者
微妙
深不可識


Ddj 51:

道生之 德畜之 物形之 勢成之
是以萬物 莫不 尊道而貴德
道之尊 德之貴 夫莫之命 而常自然
故 道生之 德畜之
長之 育之 亭之 毒之 養之 覆之
生而不有
為而不恃
長而不宰
是謂


Ddj 56:

知者不言
言者不知
塞其兌
閉其門
挫其銳
解其紛
和其光
同其塵
是謂不可得而親
不可得而疏
不可得而利
不可得而害
不可得而貴
不可得而賤

故為天下貴


Ddj 65:

古之善為道者
非以明民
將以愚之
民之難治
以其智多

以智治國
國之賊不
以智治國
國之福
知此兩者
亦稽式

常知稽式
是謂

德深矣 遠矣 與物反矣
然後乃至大順


Huang Ting Jing Wang Xi Zhi
黃庭經 王羲之
:


line 15,


膺氣管受精符

line 39,

下有長城谷邑

line 92,

載地天迫乾坤

line 95,

送以還丹與

line 164,

道我膺過清靈


Kangxi Seite 725 康熙字典

《廣韻》《集韻》《韻會》《正韻》瑚涓切,音懸。
《易·坤卦》天玄而地黃。
《疏》玄,天色。
《揚雄·甘泉賦》將郊上玄定泰畤。
《註》上玄,天也。
《隋書·高帝紀》受命上玄,廓淸區宇。聖靈垂祐,文武同心。
《梁書·朱异傳》聖明御㝢,上應蒼玄。 

《黃庭經》心爲上玄。 

《說文長箋》黑而有赤色者爲纁,有黃色者爲玄。
《禮·王制·疏》玄衣法天。
《禮運·五色六章疏》五色加天玄爲六章。 

干支名。
《爾雅·釋天》壬曰玄黓。 

月建九月爲玄月。 

理之微妙者爲玄。
《參同契》惟昔聖賢,懷玄抱眞。
《顏延之詩》探道好淵玄,觀書鄙章句。
《姚嵩·上述佛義表》理玄者,非可以言稱。事妙者,固非常詞之所贊。 

淸靜也。
《前漢·揚雄傳》人君以玄默爲神,澹泊爲德。

《西域傳》値文景玄默,養民五世,天下殷富,財力有餘,士馬强盛。 

深也。
《前漢·揚雄傳》麗哉神聖,處於玄宮。 

北方之神。
《禮·曲禮》前朱雀而後玄武。 

神仙名號。
《神仙傳》老子,上三皇時爲玄中法師,下三皇時爲金闕帝君。《又》
葛仙翁,名玄,從左元放受九丹金液仙經。
《續仙傳》張志和,號玄眞子。
《仙傳拾遺》薛玄眞,遨遊雲泉,得長生之道。
《舊唐書·明皇紀》徵恆州張果,賜號通玄先生。
《太平廣記》處士伊祁玄解,縝髮童顏,氣息香潔,與人話千百年事,皆如目擊。 

姓。
《世本》黃帝臣玄壽。
《列仙傳》玄宿,河閒人。 

山名。
《神仙傳》天門子,年二百八十歲,猶有童子之色。服珠醴得仙,入玄洲山去。 

玄圃,天帝都也。
《淮南子·覽冥訓》昆侖,去地一萬八千里,上有曾城九重。或上倍之,是謂閬風。或上倍之,是謂玄圃。 

玄都。
《十洲記》玄洲在北海,去岸三十六萬里,上有太玄都,仙伯眞公所治。
《玉京經》玄都,玉京山有七寶城,太上無極大道虛皇君之所治也。 

《禮·禮運》玄酒在室。
《註》玄酒,水也。

《爾雅·釋親》曾孫之子爲玄孫。
《韋誕·親蠶頌》苞繁祐於萬國,卷福釐以言旋。美休祚於億載,啓百世之曾玄。 

書名。
《前漢·揚雄傳》雄以爲經莫大於易,故作太玄。 

與炫同。
《司馬相如·封禪書》采色玄耀。
《註》玄,讀曰炫。 

叶五分切,音雲。
《班固·東都賦》女修織絍,男務耕耘。器用陶匏,服尚素玄。


說文解字 84 上
幽遠也
黑而有赤色者為玄
象幽而入覆之也
凡玄之屬皆從玄
胡涓切

Home Daodejing . Home Dictionary