ddj : mp3-Version

.


di4 . er4 . shi2 . liu4 . zhang1
.

1-4
(1589-1592)


zhong4 . wei2 . qing1 . gen1
.
5-8
(1593-1596)


jing4 . wei2 . zao4 . jun1
.
9-15
(1597-1603)


shi4 . yi3  . sheng4 . ren2 . zhong1 . ri4 . xing2
.
16-19
(1604-1607)


bu4 . li2 . zi1 . zhong4
.
20-23
(1608-1611)


sui1 . you3 . rong2 . guan1
.
24-27
(1612-1615)


yan4 . chu3 . chao1 . ran2
.
28-33
(1616-1621)


nai4 . he2 . wan4 . cheng2 . zhi1 . zhu3
.
34-39
(1622-1627)


er2 . yi3 . shen1 . qing1 . tian1 . xia4
.
40-43
(1628-1631)


qing1 . ze2 . shi1 . gen1
.
44-47
(1632-1635)


zao4 . ze2 . shi1 . jun1
.
1616 ist eine Rekonstruktion


UTF-8 Version ddj26

Kapitel 27


Laozi Daodejing Siegelschrift Seal Script Index