ddj : mp3-Version

.


di4 . liu4. zhang1
.

1-4
(304-307)


gu3 . shen2 . bu4 . si3
.
5-8
(308-311)


shi4 . wei4 . xuan2 . pin4
.
9-12
(312-315)


xuan2 . pin4 . zhi1 . men2
.
13-17
(316-320)


shi4 . wei4 . tian1 . di4 . gen1
.
18-21
(321-324)


mian2 . mian2 . ruo4 . cun2
.
22-25
(325-328)


yong4 . zhi1 . bu4 . qin2


UTF-8 Version ddj6

Kapitel 7Laozi Daodejing Siegelschrift - Sealscript Index