ddj : mp3-Version

.


di4 . qi1 . shi2 . jiu3 . zhang1
.

1-12
(5113-5124)


he2 . da4 . yuan4 .,. bi4 . you3 . yu2 . yuan4 .,. an1 . ke3 . yi3 . wei2 . shan4
.
13-24
(5125-5136)


shi4 . yi3 . sheng4 . ren2 . zhi2 . zuo3 . qi4 . er2 . bu4 . ze2 . yu2 . ren2
.
25-32
(5137-5144)


you3 . de2 . si1 . qi4 .,. wu2 . de2 . si1 . che4
.
33-40
(5145-5152)

,
tian1 . dao4 . wu2 . qin1 .,. chang2 . yu3 . shan4 . ren2
.


UTF-8 version Daodejing79

Kapitel 80


Index Laozi Daodejing Siegelschrift